Årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Årsstämma 2017

Delägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 december 2017, klockan 10.00 i Best Western Varberg Stadshotell & Asia Spa. 

Stämmolokalen öppnas kl. 09.30 för inregistrering.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig på www.fortinova.se och har skickats ut till de aktieägare som uppgivit sin post- eller e-postadress.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken senast den 15 december 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 december 2017.

Anmälan ska ske till Fortinova Fastigheter AB (publ) i enlighet med kallelse.

_________________

Varberg i november 2017
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen