Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)
Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556826-6943, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 december 2018 klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24 i Varberg. Stämmolokalen öppnas klockan 09.30 för inregistrering.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i aktieboken senast den 17 december 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 december 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg eller till Frida Widell via e-post till fw@fortinova.se eller per telefon till 0340-59 25 02. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Vi är även tacksamma om aktieägare, eventuella biträden tillika ombud meddelar sitt intresse om att inta lunch efter årsstämman i samband med sin anmälan.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Fortinova Fastigheter AB (publ) genom Frida Widell via e-post till fw@fortinova.se eller per telefon till 0340-59 25 02.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
c) Anförande av revisorn
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
14. Fastställande av antalet revisorer
15. Fastställande av arvode till revisorer
16. Val av revisor
17. Utseende av valberedning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av stämmans beslut
20. Bolagsstämmans avslutande

Beslut avseende stämmoordförande (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Anders G. Högmark utses till ordförande vid stämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret ska ske med 28 kronor per aktie av serie B och serie C. Utdelning för aktie av serie A uppgår i enlighet med bolagsordningen till ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av årsstämman beslutad vinstutdelning.

Avstämningsdag för utdelning föreslås den 17 december 2018 med beräknad utbetalningsdag den 28 december 2018.

Beslut avseende antalet styrelseledamöter (punkt 11)
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) styrelseledamöter och högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska bestämmas till fem (5) och att antalet styrelsesuppleanter bestäms till två (2).

Beslut avseende arvoden till styrelsen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att ett arvode till styrelsens ledamöter och dess suppleanter ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter och suppleanter med undantag för ledamot och/eller suppleant som är anställd vid Fortinova AB.

Beslut avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)
Styrelsen kommer meddela förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter senast fjorton (14) dagar före årsstämman.

Beslut avseende antalet revisorer (punkt 14)
Enligt bolagsordningen ska antalet revisorer vara lägst en (1) och högst två (2). Styrelsen föreslår att antalet revisorer i bolaget alltjämt ska vara en (1).

Beslut avseende arvoden till bolagets revisorer (punkt 15)
Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört revisionsuppdrag enligt löpande räkning.

Beslut avseende val av revisor (punkt 16)
Styrelsen föreslår att omval sker av revisionsbolaget KPMG, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.

Utseende av valberedning (punkt 17)
Förslag till beslut om utseende av valberedning kommer meddelas senast fjorton (14) dagar före årsstämman.

Beslut om bemyndigande om nyemission (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A, B och C. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller fastighetsförvärv, breddning av ägarbasen i bolaget samt vidmakthållandet av grundarnas röstmajoritet i bolaget. Detta för att kunna säkerställa att bolagets långsiktiga intressen tillgodoses.

Beslut om bemyndigande (punkt 19)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att i samband med anmälan till registreringsmyndigheter (Bolagsverket m.fl.) vidta erforderliga smärre justeringar av besluten fattade av årsstämman.

Övrig information
Handlingar
Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg och på bolagets hemsida, www.fortinova.se senast 14 dagar före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.
Upplysningar
Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Varberg i november 2018
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Komplettering av kallelsen (avseende punkt 13 och punkt 17) publicerades på hemsidan 2018-11-27 och finns att tillgå genom att klicka här eller via rubriken ”Om Fortinova –> Dokument.”

Årsredovisningen publicerades på hemsidan 2018-11-27 och ni finner den via rubriken ”Om Fortinova–> Rapporter” eller genom att klicka här.