Nyheter

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 3, 1 mar – 31 maj 2020

Fortinova står stabilt i utmanande tider. De långsiktiga konsekvenserna som pandemin kan orsaka samhället framöver har vi stor respekt för. Ingen kan med säkerhet säga hur utgången kommer att bli. Men oavsett hur samhällsekonomin kommer att se ut efter pandemin ska vi ha någonstans att bo. Med 83 procent av fastighetsvärdet hänförligt till hyresbostäder känner vi en mycket stor trygghet. Verksamheten i Fortinova fortsätter att utvecklas positivt. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova tar in över 200 Mkr i riktad nyemission

Riktad nyemission
Fortinova tar in över 200 Mkr från välrenommerad fastighetsinvesterare i en riktad nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

PDF
Läs pressmeddelandet här 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om oss
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) den 22 juni 2020

Vid extra bolagsstämman i Fortinova Fastigheter AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Beslut om ändring av bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier utökades samt infördes ett avstämningsförbehåll.

Beslut om uppdelning av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i femtio nya aktier (aktiesplit 50:1). Efter genomförd aktiesplit och avslutad registrering vid Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till sammanlagt 23 618 000, varav 2 482 500 aktier av serie A och 21 135 500 aktier av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 1 krona.

Röstlängd
Totalt närvarade och avlades 77,3 procent av det totala antalet röster vid stämman. Samtliga (100 procent) röstade enligt styrelsens förslag.

PDF
Ladda ned kommunikén här

För mer information, vänligen kontakta:
John Wennevid, CFO, jw@fortinova.se, kontoret 0340–592559.

Om oss
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Fortinova köper hyresrätter för drygt en halv miljard

Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) genomför ett antal förvärv av fastigheter med totalt 302 hyreslägenheter i Varberg, Uddevalla och på Tjörn. Uthyrningsbar yta är ca 18000 kvm och fastighetsvärdet uppgår till drygt 500 Mkr. Det samlade hyresvärdet är 27 miljoner kronor. Den 1 juni hade Fortinova tillträtt 132 av lägenheterna. Resterande 170 lägenheter är i produktion och beräknas vara färdigställda under 2021. Då kan resterande fastigheter tillträdas. Förvärven har finansierats genom befintlig kassa samt upptagande av nya lån.

I föregående period, mitt i pandemin, genomfördes en nyemission som övertecknades till 127 procent och tillförde bolaget 63,5 Mkr. Vidare såldes en fastighet för ombildning till bostadsrätt i april. Vi konstaterar ett fortsatt stort intresse efter långsiktiga och trygga alternativ i turbulenta tider, säger Anders Johansson.

Varberg, kv Marmorlyckan. Fr vänster Patrik Ivarsson (VD Järngrinden), Julia Nergården (VD Mjöbäcks Entreprenad AB), Anders Valdemarsson (vVD Fortinova Fastigheter AB) och Tobias Johannesson (vVD Järngrinden AB)


Fastigheterna i Uddevalla och på Tjörn.


Eskilsgatan 42, Varberg

Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 10.00. Klicka på ikonen för att ta del av 1) kallelsen 2) anmälan och formulär för förhandsröstning samt 3) förslag till ny bolagsordning Pdf-ikon.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 2, 1 dec – 29 feb 2020

Fortinova rapporterar högre intäkter och en rekordhög förvaltningsmarginal. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 32,9 mkr (30,7). Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 10,4 miljoner (7,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 1, 1 sep – 30 nov 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och det högsta förvaltningsresultat någonsin det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 33,0 miljoner (30,0 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (10,4). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Kommuniké från årsstämma 2019 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Den 3 december höll Fortinova Fastigheter AB årsstämma. Totalt närvarade 90 procent av samtliga aktier och 96 procent av rösterna. Fysiskt på plats fyllde vi i stort sett salen Middelgrund med plats för 92 personer. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag. ”Nu blir det fokus under 2020 på att ta bolaget till en marknadsplats vilket blir mycket spännande, kommenterar VD Anders Johansson. Nedan finner Ni lite bilder från årsstämman som traditionsenligt hölls på Varbergs Stadshotell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både kommuniké och den årsberättelse som delades ut vid årsstämman når Ni genom att klicka på bilderna nedan alternativt under fliken Dokument. Vi önskar samtliga en riktigt god jul!

 

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 december 2019 klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24 i Varberg. Stämmolokalen öppnar klockan 09.30 för inregistrering. Fika serveras från kl. 09.00. Efter årsstämman kommer det erbjudas lunch för de som så önskar. Vi uppskattar om samtliga aktieägare i samband med anmälan anger om ni har för avsikt att inta lunch.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018/2019 och övrigt beslutsunderlag, inklusive fullständiga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt revisors yttrande kommer hållas tillgängliga hos Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg samt skickas vid förfrågan genom brev och/eller e-post till aktieägare senast två veckor före stämman.

Läs hela kallelsen här Pdf-ikon.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 4, 1 jun – 31 aug 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och något lägre förvaltningsresultat under det fjärde kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 32,4 miljoner (29,6 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (11,8). Under räkenskapsåret steg förvaltningsresultatet 13 procent och avkastningen på eget kapital var drygt 12 procent trots en låg belåningsgrad. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.