Nyheter

Riktad nyemission till SEB:s Private Banking kunder

Riktad nyemission till SEB:s Private Banking kunder – Fortinova tar in cirka 70 miljoner kronor inför planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Fortinova Fastigheter AB (publ), ett onoterat fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i västra Sverige, meddelade idag att bolaget har säkrat cirka 70 miljoner kronor i en riktad nyemission inför en planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market inom tolv månader. Likviden från investeringen kommer huvudsakligen att användas till fastighetsförvärv.

Rådgivare
SEB har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare avseende transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova grundades år 2010 och arbetar med långsiktig förvaltning av fastigheter. Bolaget fokuserar på fastigheter med dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdetillväxt med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid oberoende av marknadens utveckling. Sedan starten har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 1,8 miljarder kronor per den 31:a maj.

Fortinovas styrelse beslutar om emissioner

Fortinovas styrelse beslutar om emissioner
Styrelsen för Fortinova Fastigheter AB (publ) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 3 december 2019, beslutat om två emissioner omfattandes högst 267 500 A-aktier och högst 1 874 975 B-aktier, motsvarande totalt högst 2 142 475 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 142 475 kronor. Emissionerna kommer att ske i två steg genom dels en företrädesemission till befintliga aktieägare, dels en riktad emission till aktietecknare som anmält intresse på förhand till bolaget. Om samtliga aktier tecknas i emissionerna så innebär det att bolaget tillförs cirka 80 miljoner kronor.

Teckningslistor har idag skickats ut till aktieägare och aktietecknare som på förhand anmält intresse. Teckningslistorna innehåller information om hur aktieteckning ska ske samt villkoren för emissionerna. Vänligen kontakta bolaget vid frågor om emissionerna eller om ni inte erhållit en teckningslista.

Viktiga datum
Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemission: 13 juli 2020
Teckningsperiod (i båda emissionerna): 13 juli 2020 till och med 5 augusti 2020.
Betalning (i båda emissionerna): Betalning från aktieägare ska ske senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning skett från bolaget. Besked om tilldelning beräknas ske under början av augusti månad.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 3, 1 mar – 31 maj 2020

Fortinova står stabilt i utmanande tider. De långsiktiga konsekvenserna som pandemin kan orsaka samhället framöver har vi stor respekt för. Ingen kan med säkerhet säga hur utgången kommer att bli. Men oavsett hur samhällsekonomin kommer att se ut efter pandemin ska vi ha någonstans att bo. Med 83 procent av fastighetsvärdet hänförligt till hyresbostäder känner vi en mycket stor trygghet. Verksamheten i Fortinova fortsätter att utvecklas positivt. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova tar in över 200 Mkr i riktad nyemission

Riktad nyemission
Fortinova tar in över 200 Mkr från välrenommerad fastighetsinvesterare i en riktad nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

PDF
Läs pressmeddelandet här 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) den 22 juni 2020

Vid extra bolagsstämman i Fortinova Fastigheter AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Beslut om ändring av bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier utökades samt infördes ett avstämningsförbehåll.

Beslut om uppdelning av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i femtio nya aktier (aktiesplit 50:1). Efter genomförd aktiesplit och avslutad registrering vid Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till sammanlagt 23 618 000, varav 2 482 500 aktier av serie A och 21 135 500 aktier av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 1 krona.

Röstlängd
Totalt närvarade och avlades 77,3 procent av det totala antalet röster vid stämman. Samtliga (100 procent) röstade enligt styrelsens förslag.

PDF
Ladda ned kommunikén här

För mer information, vänligen kontakta:
John Wennevid, CFO, jw@fortinova.se, kontoret 0340–592559.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Fortinova köper hyresrätter för drygt en halv miljard

Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) genomför ett antal förvärv av fastigheter med totalt 302 hyreslägenheter i Varberg, Uddevalla och på Tjörn. Uthyrningsbar yta är ca 18000 kvm och fastighetsvärdet uppgår till drygt 500 Mkr. Det samlade hyresvärdet är 27 miljoner kronor. Den 1 juni hade Fortinova tillträtt 132 av lägenheterna. Resterande 170 lägenheter är i produktion och beräknas vara färdigställda under 2021. Då kan resterande fastigheter tillträdas. Förvärven har finansierats genom befintlig kassa samt upptagande av nya lån.

I föregående period, mitt i pandemin, genomfördes en nyemission som övertecknades till 127 procent och tillförde bolaget 63,5 Mkr. Vidare såldes en fastighet för ombildning till bostadsrätt i april. Vi konstaterar ett fortsatt stort intresse efter långsiktiga och trygga alternativ i turbulenta tider, säger Anders Johansson.

Varberg, kv Marmorlyckan. Fr vänster Patrik Ivarsson (VD Järngrinden), Julia Nergården (VD Mjöbäcks Entreprenad AB), Anders Valdemarsson (vVD Fortinova Fastigheter AB) och Tobias Johannesson (vVD Järngrinden AB)


Fastigheterna i Uddevalla och på Tjörn.


Eskilsgatan 42, Varberg

Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 10.00. Klicka på ikonen för att ta del av 1) kallelsen 2) anmälan och formulär för förhandsröstning samt 3) förslag till ny bolagsordning Pdf-ikon.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 2, 1 dec – 29 feb 2020

Fortinova rapporterar högre intäkter och en rekordhög förvaltningsmarginal. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 32,9 mkr (30,7). Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 10,4 miljoner (7,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 1, 1 sep – 30 nov 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och det högsta förvaltningsresultat någonsin det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 33,0 miljoner (30,0 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (10,4). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Kommuniké från årsstämma 2019 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Den 3 december höll Fortinova Fastigheter AB årsstämma. Totalt närvarade 90 procent av samtliga aktier och 96 procent av rösterna. Fysiskt på plats fyllde vi i stort sett salen Middelgrund med plats för 92 personer. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag. ”Nu blir det fokus under 2020 på att ta bolaget till en marknadsplats vilket blir mycket spännande, kommenterar VD Anders Johansson. Nedan finner Ni lite bilder från årsstämman som traditionsenligt hölls på Varbergs Stadshotell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både kommuniké och den årsberättelse som delades ut vid årsstämman når Ni genom att klicka på bilderna nedan alternativt under fliken Dokument. Vi önskar samtliga en riktigt god jul!