Utvecklingsprojekt

Förtäta centrumet med bostadsbebyggelse

BOLLEBYGD: Fastigheten på Göteborgsvägen 17 har positivt planbesked för byggnation av 12-18 lägenheter. Vidare har Bollebygds kommun anlitat ÅF-Infrastructure AB för att ta fram nedan programskisser inför en detaljplanering av området Flässjum 1:88 m fl, Malmslätt. Uppdraget omfattade att ta fram ett koncept för utvecklingen av planområdet samt för området mellan Göteborgsvägen och Odens väg. Syftet med att detaljplanera Flässjum 1:88 m fl, Malmslätt, är att förtäta centrumet med både bostadsbebyggelse och handelsyta.

Inom fastigheten Flässjum 1:88 föreslår idéskisserna kvartersbebyggelse i 4-5 våningar ovanpå ett parkeringsgarage i ett plan med ca 50 p-platser. In- och utfart föreslås ske mot Ekedalsvägen. Totalt ca 3 900 m2 och 45 lägenheter.