Utvecklingsprojekt

Nya lägenheter i Tvååker

VARBERG: Fortinova planerar för utveckling av sitt område i Tvååker utmed Långåsvägen. På fastigheterna finns idag en större byggnad i ett plan som inrymmer verksamheter. Tanken är att, i linje med översiktsplanen, skapa nya bostäder och förtäta den av oss mycket uppskattade serviceorten.

Detaljplanläggningen av fastigheterna syftar till att pröva lämpligheten att uppföra fyra flerbostadshus i 3-5 våningar, säkerställa gång- och cykelbana för goda möjligheter till aktivt resande samt avsätta mark för ett rekreativt stråk utmed Sandabäcken och koppla samman Långåsvägen och den gamla banvallen.

Det finns goda förutsättningar för hållbart resande, med närhet till det regionala kollektivtrafikstråket för buss. Tvååker ligger nära motorväg E6/E20 cirka 15 km sydost om centralorten Varberg.  I Tvååker finns förskola, grundskola och gymnasieskola för lantbruksprogrammet. Gång- och cykelvägar är utbyggda för att enkelt kunna ta sig fram till affären, konditoriet, banken, vårdcentralen och skolan.