Hållbarhet

Fortinova ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare, som bidrar till samhällsutvecklingen genom att erbjuda sunda och prisvärda bostäder på tillväxtorter i västra Sverige. Vi är medvetna om att vår verksamhet kan påverka framtiden på olika sätt. Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del i vårt dagliga arbete och vi ska alltid sträva efter att bli bättre, som hyresvärd, arbetsgivare och som samhällsaktör.

Fortinovas hållbarhetsarbete

Hållbart företagande innebär att lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och berör alla delar av organisationen. Hos Fortinova är hållbarhet en viktig och integrerad del av det dagliga arbetet, utifrån de tre aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målsättningen är att Fortinovas närvaro ska vara positiv för alla invånare på de orter där vi är verksamma.

Social hållbarhet

Fortinova drivs med utgångspunkten att hyresrätten som boendeform är viktig för att uppnå en långsiktig social hållbarhet. Vi ska vara en ansvarsfull fastighetsägare, arbetsgivare, hyresvärd och samhällsaktör. Utöver att erbjuda sunda och prisvärda bostäder bidrar vi också till att stärka lokalsamhället, till exempel genom att stötta idrottsföreningar, kulturevenemang och annan verksamhet. Tack vare vår lokala närvaro vet vi också vad som efterfrågas utöver boende på orterna, som förskolor, seniorboenden och andra samhällsfastigheter.

Ekonomisk hållbarhet

Fortinova ska bedriva en lönsam verksamhet med ekonomisk stabilitet och god utveckling. Vårt kvalitetsarbete präglas av ett tydligt kundfokus, eftersom nöjda hyresgäster är grunden för vår framgång. Tillämpliga lagar och föreskrifter samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö ska betraktas som miniminivåer. Vi ska upprätthålla långsiktiga relationer med företagets intressenter och ha en hög affärsmoral i verksamheten. Vi tar avstånd från all form av korruption och vi förväntar oss att våra leverantörer delar våra värderingar.

Ekologisk hållbarhet

Genom högt ställda krav på förvaltningen bidrar vi också till en ekologiskt hållbar framtid. Vi effektiviserar värmeanläggningar, minimerar vattenförbrukning, erbjuder källsortering, väljer el från förnybara energikällor samt återvinner och återbrukar material för att minska verksamhetens inverkan på klimatet och miljön. För att även våra viktiga pollinerare ska trivas i våra bostadsområden planterar vi med eftertanke och anlägger ängar. I händelse av skada på samhälle eller miljö på grund av Fortinovas verksamhet ska vi ta fullt ansvar.

Globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala hållbarhetsmål inom de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som länderna ska arbeta efter. Fastighetsbranschen har möjlighet att vara med och påverka många av målen. Fortinova har valt att fokusera på fem mål, där vi tror att vi kan göra störst skillnad för framtiden.

5 Jämställdhet – Fortinova ska vara en trygg arbetsplats där män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter. För oss är detta inte bara en grundläggande självklarhet, vi är också övertygande om att det är en viktig framgångsfaktor för företaget. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering, trakasserier och annan särbehandling på grund av kön, sexuell läggning, ursprung, religion eller liknande.


6 Rent vatten och sanitet –
Vatten är en grundförutsättning för livet på jorden, en resurs som vi alla måste vara sparsamma och försiktiga med. Fortinova strävar efter en effektiv vattenanvändning i våra fastigheter och vi arbetar kontinuerligt med att informera våra hyresgäster om vikten av att inte hälla ut sådant i avloppen som kan orsaka skada på djur och natur.

 

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Fortinova ska bedriva en lönsam verksamhet med ekonomisk stabilitet och god utveckling. Vi betraktar tillämpliga lagar och andra föreskrifter samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö som miniminivåer. Vi tar avstånd från all form av korruption och vi förväntar oss att våra leverantörer delar våra värderingar.

 

11 Hållbara städer och samhällen – Fortinova bidrar till att utveckla lokalsamhällena där vi är verksamma genom att erbjuda bra, hälsosamma och ändamålsenliga lägenheter och lokaler. I samarbete med kommuner och andra aktörer arbetar vi för att erbjuda källsortering, upplysa om hållbar konsumtion och att skapa trygghet, gemenskap och sammanhållning i våra områden.

 

15 Ekosystem och biologisk mångfald – Fortinova ska alltid beakta miljöaspekter i samband med inköp och upphandlingar. Inte minst ska arbetet i den dagliga förvaltningen ske med tanke framtiden, med miljömärkta produkter, effektiv resursanvändning och så lite koldioxidutsläpp som är möjligt, bland annat genom att endast köpa el från förnybara energikällor. Vi arbetar aktivt med att även våra viktiga pollinerare ska trivas i våra bostadsområden, genom att plantera med eftertanke och att anlägga ängar.