Fortinovas styrelse beslutar om emissioner

Fortinovas styrelse beslutar om emissioner
Styrelsen för Fortinova Fastigheter AB (publ) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 3 december 2019, beslutat om två emissioner omfattandes högst 267 500 A-aktier och högst 1 874 975 B-aktier, motsvarande totalt högst 2 142 475 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 142 475 kronor. Emissionerna kommer att ske i två steg genom dels en företrädesemission till befintliga aktieägare, dels en riktad emission till aktietecknare som anmält intresse på förhand till bolaget. Om samtliga aktier tecknas i emissionerna så innebär det att bolaget tillförs cirka 80 miljoner kronor.

Teckningslistor har idag skickats ut till aktieägare och aktietecknare som på förhand anmält intresse. Teckningslistorna innehåller information om hur aktieteckning ska ske samt villkoren för emissionerna. Vänligen kontakta bolaget vid frågor om emissionerna eller om ni inte erhållit en teckningslista.

Viktiga datum
Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemission: 13 juli 2020
Teckningsperiod (i båda emissionerna): 13 juli 2020 till och med 5 augusti 2020.
Betalning (i båda emissionerna): Betalning från aktieägare ska ske senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning skett från bolaget. Besked om tilldelning beräknas ske under början av augusti månad.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

    Bifogade filer

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2021-11-16

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2021-01-27

Kommuniké från årsstämma 2021 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer