Kommuniké från årsstämma 2021 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) den 15 december 2021 beslutades följande. 

•    Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

•    Beslutades att av disponibla vinstmedel om 1 703 919 356 kronor utdela 0,46 kronor per aktie av serie A och B, totalt 23 614 164,40 kronor, samt att överföra återstående belopp i ny räkning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 17 december 2021 och utbetalning ska ske den 22 december 2021 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

•    Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

•    Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med 240 000 kronor till styrelseordförande och med 115 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till ordförande i risk, regel och revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor samt 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

•    Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse (omval samt nyval och gällande för tiden intill slutet av nästa årsstämma) enligt följande:

  • Ole Salsten – styrelseordförande (omval)
  • Anders Valdemarsson (omval)
  • Carl-Johan Carlsson (omval)
  • Fredrik Bergmann (omval)
  • Helena Örnstedt (omval)
  • Anna Weiner Jiffer (nyval)

•    Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja KPMG AB som revisor med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.

•    Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter. 

•    Beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier av serie B om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Fortinova vid tidpunkten för emissionsbeslutet, i enlighet med styrelsens förslag.
 

Vid årsstämman var cirka 40,2 procent av aktierna och 59,6 procent av rösterna i Fortinova representerade. 
 

Protokoll, inklusive sammanställning av det samlade resultatet av fysiska- och poströster,  fört vid årsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida, www.fortinova.se, inom två veckor från dagens datum och på den plats där övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD
Telefon: 0340-59 25 50 E-post: aj@fortinova.se 

John Wennevid, CFO
Telefon: 0340-59 25 59 E-post: jw@fortinova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 15:15 CET.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2021-11-16

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer