Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Idag hölls extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”). Den extra bolagsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. På den extra bolagsstämman beslutades följande. 
 

  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed förlängs fram till 31 december 2022.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa en möjlighet i bolagsordningen för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåta att aktieägare utövar sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra principerna för utseende av valberedningens ledamöter som fastställdes vid årsstämma 15 december 2021 så att valberedningen tillsätts baserat på aktieboken per den sista bankdagen i september månad, istället för per sista bankdagen i maj månad.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att justera arvodet till styrelsen. Arvode till icke av Fortinova anställda styrelseledamöter ska utgå med 153 300 kronor vardera samt 320 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare ska ordförande i risk, regel och revisionsutskottet arvoderas med 47 000 kronor och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Förändringen innebär ingen ökning av arvodet på årsbasis utan sker enbart på grund av att det förlängda räkenskapsåret medför en förlängd mandattid fram till och med årsstämman 2023.

Vid extra bolagsstämman var ca 31 procent av aktierna och 53 procent av rösterna i Fortinova representerade. 

Protokoll, inklusive sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröstning, fört vid extra bolagsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida, www.fortinova.se, inom två veckor från dagens datum och på den plats där övrigt material från extra bolagsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD
Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se 

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer
Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022 kl. 13:30 CEST.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 maj 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,4 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

 

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2022-07-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer