Delårsrapport september 2021 – augusti 2022: Förvaltningsresultatet ökar med 20 procent

•    Intäkterna för perioden uppgick till 267,2 Mkr (197,1), motsvarande en ökning med 36 procent.
•    Driftsöverskott ökade med 31 procent och uppgick till 150,0 Mkr (114,3), motsvarande 56 procent (58) i överskottsgrad.
•    Förvaltningsresultatet har förbättrats med 20 procent och uppgick till 90,1 Mkr (75,1), motsvarande 1,8 kronor per aktie (1,6) samt 34 procent (38) i förvaltningsmarginal.
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 113,0 Mkr (298,9), varav -0,8 Mkr (12,7) avser realiserade värdeförändringar.
•    Värdeförändringar på derivat uppgick till 91,8 Mkr (5,5).
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 238,6 Mkr (311,2), motsvarande 4,6 kronor per aktie (6,6).
•    Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 50,8 kr (47,5).

På Fortinova har vi alltid satt lönsamhet före tillväxt. Det är därför jag känner mig trygg i att vår strategi är byggd för att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning oavsett marknadsläge. Det gör vi genom att investera i bostadsfastigheter i en av landets mest attraktiva tillväxtregioner – västra Sverige”, säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

Det är enkelt – alla måste ha någonstans att bo – även i oroliga tider”, avslutar Anders Johansson.

Bilaga: Delårsrapport september 2021 – augusti 2022
 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,6 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59
 

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2022 kl. 08:00 CET.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2022-07-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer