Delårsrapport september 2021 – maj 2022: Förvaltningsresultatet ökar med 24 procent

•    Intäkterna för perioden uppgick till 194,0 Mkr (138,8), motsva¬rande en ökning med 40 procent.
•    Driftsöverskott ökade med 29 procent och uppgick till 102,0 Mkr (79,2), motsvarande 53 procent (57) i överskottsgrad. 
•    Förvaltningsresultatet har förbättrats med 24 procent och uppgick till 61,8 Mkr (49,7), motsvarande 1,2 kronor per aktie (1,1) samt 32 procent (36) i förvaltningsmarginal.
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 121,2 Mkr (206,0), varav -0,8 Mkr (12,7) avser realiserade värdeföränd¬ringar.
•    Värdeförändringar på derivat uppgick till 64,5 Mkr (8,0). 
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 200,5 Mkr (218,0), motsvarande 3,9 kronor per aktie (4,7).
•    Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 50,5 kr (47,5).

”Med stigande inflation, höjda räntor och en orolig omvärld ställs fastighetsbranschen inför nya utmaningar. Vår ambition är att fortsätta växa men vi anpassar verksamheten och tar hänsyn till nya marknadsläget. Fortinova har en stark kassa, bra lokal förankring och en enkel och långsiktig affärsidé.” säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

”Jag känner en trygghet i vår höga andel bostäder, vår höga uthyrningsgrad samt förhållandevis låga nettobelåningsgrad. Utifrån det perspektivet är jag mer förväntansfull än orolig inför utvecklingen vi nu ser ”, avslutar Anders Johansson.

Bilaga: Delårsrapport september 2021 – maj 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

 

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2022 kl. 08:00 CET.
 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 maj 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,4 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  
 

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2022-07-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer