Delårsrapport september 2021 – september 2022: Förvaltningsresultatet ökar med 19 procent

•    Intäkterna för perioden uppgick till 293,1 Mkr (217,2), motsvarande en ökning med 35 procent.
•    Driftsöverskott ökade med 32 procent och uppgick till 166,5 Mkr (126,5), motsvarande 57 procent (58) i överskottsgrad. 
•    Förvaltningsresultatet har förbättrats med 19 procent och uppgick till 99,7 Mkr (83,8), motsvarande 1,9 kronor per aktie (1,7) samt 34 procent (39) i förvaltningsmarginal.
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 113,0 Mkr (298,9), varav -0,8 Mkr (12,7) avser realiserade värdeförändringar.
•    Värdeförändringar på derivat uppgick till 98,8 Mkr (10,5). 
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 252,0 Mkr (322,4), motsvarande 4,9 kronor per aktie (6,7).
•    Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 51,0 kr (47,5).

Fortinovas räkenskapsår förlängs till 31 december 2022. För att harmonisera perioderna till kalenderår publicerar Fortinova en extra delårsrapport för kvartalet juli–september. Totalt innefattar avlämnad delårsrapport 13 månader och avser perioden 1 september 2021 till 30 september 2022” säger John Wennevid, CFO på Fortinova.

Fortinova investerar i bostadsfastigheter i en av landets mest attraktiva tillväxtregioner – västra Sverige. Med över 500 Mkr i kassan är vi väl rustade för kommande möjligheter och utmaningar” säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

Bilaga: Delårsrapport september 2021 – september 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 08:00 CET.
 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 3o september 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,6 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.  

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2022-07-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer