Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Pressmeddelande, 26 oktober 2020: Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 800 miljoner kronor (”Erbjudandet”).

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
 

Huvudsyftet med en notering av Fortinovas B-aktie på First North Premier är att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, att bredda Fortinovas ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden. Fortinovas styrelse och ledning ser noteringen som ett naturligt och viktigt steg i Fortinovas utveckling och bedömer att noteringen kommer leda till ökad kännedom om Bolaget och dess verksamhet, och därmed stärka Fortinovas profil.

Anders Johansson, grundare och VD, kommenterar:

”En investering i Fortinova är en investering i bostadsfastigheter på tillväxtkommuner i västra Sverige. Fortinova förvaltar inte bara hus på några av landets mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på – vi förvaltar även våra hyresgästers hem och drömmar. Vi skapar utrymme för våra hyresgäster att växa, så att vi kan växa med dem. Med vårt stora nätverk, vår lokala kunskap och en bas av nära 1 800 lägenheter i tillväxtkommuner i västra Sverige är möjligheten till fortsatt expansion stor. Möjlighet till tillväxt finns såväl på befintliga orter som i nya tillväxtkommuner i regioner där det råder bostadsbrist. Vi fortsätter ständigt att utveckla vår projektportfölj. Genom noteringen av Bolagets B-aktie på First North Premier ser vi fram emot att göra det möjligt för fler att vara med oss på den expansiva resan mot vår vision – att vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden.”

Om Fortinova och bakgrunden till Erbjudandet och noteringen

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Fortinova har som ambition att fortsätta växa utan att ge avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom samma geografiska område som tidigare med fortsatt fokus på bostadsfastigheter.

Inför den avsedda noteringen på First North Premier har Fortinova under våren 2020 tagit in cirka 419 miljoner kronor från ICA-handlarnas Förbund, SEB:s Private Banking-nätverk, befintliga investerare samt vissa ytterligare investerare. Bolagets grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson, är genom bolaget A2F Fastigheter AB största ägare i Fortinova sett till antal röster och äger 13,7 respektive 50,6 procent av kapitalet och rösterna.

Strategi

Fortinovas strategi är långsiktig förvaltning av bostadsfastigheter genom förvärv, utveckling och fastighetsförvaltning. Fokus ligger på tillgångar vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinovas strategi består av följande:

• Långsiktig förvaltning av bostäder genom förvärv, utveckling och egen förvaltning;

• Fortsatt utveckling av bostadsfastigheter i växande kommuner i västra Sverige genom bibehållande av starka relationer till hyresgäster och
lokala organisationer;

• Utveckling av befintlig fastighetsportfölj genom värdeskapande förbättringar såsom projektutveckling och Pluslägenheter (ett program för uppgradering av befintliga lägenheter); och

• Fortsatt arbete med hållbarhet som en integrerad del av verksamheten genom Fortinovas tre hörnstenar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Bolagets målsättning är fortsatt tillväxt med krav på lönsamhet och positiva kassaflöden. De finansiella mål som ska uppfyllas över tid är att:

• Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 250 procent;

• Nettobelåningsgraden ska uppgå till 55–65 procent; och

• Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 procent.

Fortinova är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag och Bolagets utdelningspolicy är baserad på en ambition att överföra löpande förvaltningsresultat. Vid bedömning av utdelningens storlek ska Bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur beaktas. Utdelningen ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent av förvaltningsresultatet belastat med schablonskatt.

Erbjudandet i korthet

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade och institutionella investerare i Sverige och internationellt (bortsett från USA), samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act of 1933.

Erbjudandet avses att utgöras av nyemitterade B-aktier om cirka 800 miljoner kronor. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas att offentliggöras under första halvan av november samt publiceras på Fortinovas webbplats, www.fortinova.se.

Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North Premier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess aktier är uppfyllt.

Första dag för handel av Fortinovas B-aktier på First North Premier förväntas vara i andra halvan av november.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Fortinova och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till SEB. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med Erbjudandet.     

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, VD

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

 

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Fortinova.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan av Bolaget engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-11-06

Fortinova publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer