Fortinova förvärvar centrumfastighet för 32,7 Mkr av kommunala Varbergs Bostads AB

Fortinova Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Varbergs Bostads AB avseende fastigheten Varberg Färgaren 10. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,7 Mkr efter avdrag för latent skatt. 

Den preliminära köpeskillingen för aktierna bedöms uppgå till ca 17,1 Mkr och ska erläggas i samband med tillträde som beräknas ske under första kvartalet 2021. Finansiering av förvärvet vid tillträde planeras att ske genom egen kassa. Avtalet är villkorat av beslut i kommunfullmäktige för Varbergs kommun. Samhällsanknutna hyresgäster såsom Varbergs Kommun, tandläkar- och psykologmottagning står för ungefär hälften av hyresintäkterna. Den uthyrningsbara arean uppgår till 2 944 kvm med ett hyresvärde om 3,8 Mkr.

”Vi köper denna fastighet för att vi tycker att läget är väldigt bra. Fastigheten ligger mitt i centrum, knappt 100 meter från Stora Torget men ändå nära hamnen och havet. Just nu byggs Västbanan och en tågtunnel med dubbelspår vilket ökar intresset för stan ännu mer. Det tillsammans med utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport gör att vi tror att efterfrågan på ytorna kommer att finnas på både kort och lång sikt. Vi är glada för vår gemensamma affär med Varbergs Bostad och ser fram emot att ta över förvaltningen av fastigheten. ”, säger Anders Valdemarsson, vVD för Fortinova Fastigheter AB (publ).

Varberg Färgaren 10 ligger attraktivt längs Drottninggatan och Borgmästaregatan mitt i centrala Varberg.

Rådgivare
CBRE Sweden AB har agerat transaktionsrådgivare till säljaren.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Johansson, VD
0340-59 25 50   aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO
0340-59 25 59   jw@fortinova.se

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2022-07-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer