Fortinova förvärvar fastighet i Lilla Edet

Pressmeddelande 2022-12-06 

Fortinova Fastigheter AB (publ) har, genom dotterbolag, ingått avtal om förvärv av fastigheten Lilla Edet Järnboden 1. Den uthyrningsbara arean är 6 074 kvm fördelat på 41 lägenheter samt en ICA-butik. Tomten är 9 799 kvm och friköpt. Byggnaden uppfördes 1992 och byggdes till 2002 samt 2006. Hyresvärdet i 2023 års nivå uppgår till ca 9 Mkr. Tillträde är planerat till 1 februari 2023. Säljare är Stenfastigheter.

 

Krister Howding, affärsutvecklare, kommenterar:

Fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd i Lilla Edet och skapar förutsättningar för en effektiv förvaltning. Kombinationen med bostäder och en ICA-butik ger ett tryggt och positivt kassaflöde. Vi har tagit höjd för det nya marknadsläget och bedömer det rimligt att anta att vi ändå har goda möjligheter att nå våra avkastningskrav i affären.

 

Rådgivare

Affären har skett off-market. 

Fastigheten Lilla Edet Jrnboden 1

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

 

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 30 september 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer