Fortinova förvärvar fem kommersiella fastigheter för 299 Mkr i Göteborg, Kungsbacka och Trollhättan

Fortinova Fastigheter AB (publ) har genom helägda dotterföretag ingått avtal med ett antal privata aktörer avseende förvärv av fem kommersiella fastigheter med attraktiva lägen i Göteborg, Kungsbacka och Trollhättan. Fastigheternas beteckningar är Göteborg Högsbo 6:8, Göteborg Högsbo 7:5, Kungsbacka Varla 2:391, Trollhättan Hjulet 2 & Trollhättan Hjulet 6.

Fastigheterna anskaffas genom förvärv av tre bolag samt en fastighetsaffär. Det underliggande fastighetsvärdet är 299 Mkr före avdrag för latent skatt. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 231 Mkr. Finansiering av förvärvet vid tillträdet ska ske genom egen kassa och bankfinansiering. Fortinova tillträder fastigheterna den 1 mars 2022.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 16 901 m2 och fördelas på kontor, lager, butik och gym. Fastigheterna utgör en fin förvaltningsportfölj med ett starkt och stabilt kassaflöde. Det totala hyresvärdet för portföljen uppgår till ca 18,2 Mkr med en genomsnittlig hyresduration om 7,1 år. Större hyresgäster utgörs av bland annat Swedol, Hedin Bil och STC.


Krister Howding, affärsutvecklare, kommenterar: 

”Vi är glada över att vi har fått möjlighet att förvärva dessa förvaltningsfastigheter på orter där vi redan har egen förvaltning. Samtliga fastigheter har intressanta och starka lägen intill genomfartsleder i respektive stad. I Högsbo ligger tex fastigheterna med skyltläge mot Dag Hammarsköldsleden i anslutning till Marconimotet och i direkt anslutning till ett av Göteborgs mest högprofilerade utvecklingsområden, Södra Änggården. Det tidigare industriområdet ska omvandlas till en tät stadsmiljö med i huvudsak bostäder.”, säger Krister Howding, affärsutvecklare på Fortinova Fastigheter AB (publ).

Rådgivare
Advokatfirman Delphi, KPMG och Sweco har agerat rådgivare till Fortinova. Werks har varit legal rådgivare till säljarna. Newsec var säljarnas transaktionsrådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd
Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer 
Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 18:30 CET.
 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 30 november 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,7 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer