Fortinova förvärvar logistik- och lagerfastighet för 157 Mkr i Varberg

Fortinova Fastigheter AB (publ) har genom ett helägt dotterföretag ingått avtal med A1 Invest AB samt PAMN Red Holding AB avseende logistik- och lagerfastigheten Varberg Bälgen 1. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 157 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 111 Mkr. Tillträde planeras den 15 januari 2021 och förvärvet planeras att finansieras genom egen kassa.

Fastigheten har en friköpt tomtareal om drygt 75 000 kvm och en uthyrningsbar yta om 25 248 kvm. På fastigheten finns ytterligare byggrätt inom ramen för befintlig detaljplan. Nilson Group AB, som är Skandinaviens ledande skokoncern, har sitt huvudkontor i fastigheten. Hyresavtalet är ett ”triple-net”-avtal med en kvarvarande hyresavtalstid om 12 år. Hyresvärdet är 12,2 Mkr med ett bedömt driftnetto om 10,5 Mkr.

Fastigheten har ett starkt läge i Nedregårdens Industriområde, endast cirka 2 km från E6. Nedregårdens Industriområde är beläget cirka 3 km nordost om centrala Varberg och i närområdet finns ett antal stora företagsetableringar. Transportmöjligheterna är mycket goda tack vare närhet till såväl E6 som järnvägsstationen och Varbergs Hamn.

”Vi är glada över att vi har fått möjlighet att förvärva denna fina fastighet och vi ser fram emot ett bra samarbete och framtida gemensamma utvecklingsmöjligheter med NilsonGroup”, säger Anders Valdemarsson, vVD på Fortinova Fastigheter AB (publ).

 

Rådgivare
Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till Fortinova. JP Advokatfirma i Göteborg KB har agerat legal rådgivare till säljaren.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Johansson, VD
0340-59 25 50   aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO
0340-59 25 59   jw@fortinova.se

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 13:50 CET.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer