Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) den 22 juni 2020

Vid extra bolagsstämman i Fortinova Fastigheter AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Beslut om ändring av bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier utökades samt infördes ett avstämningsförbehåll.

Beslut om uppdelning av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i femtio nya aktier (aktiesplit 50:1). Efter genomförd aktiesplit och avslutad registrering vid Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till sammanlagt 23 618 000, varav 2 482 500 aktier av serie A och 21 135 500 aktier av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 1 krona.

Röstlängd
Totalt närvarade och avlades 77,3 procent av det totala antalet röster vid stämman. Samtliga (100 procent) röstade enligt styrelsens förslag.

PDF
Ladda ned kommunikén här

För mer information, vänligen kontakta:
John Wennevid, CFO, jw@fortinova.se, kontoret 0340–592559.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2021-11-16

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer