Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Fortinova och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 2020-12-02
 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) utnyttjar övertilldelningsoptionen om 1 654 545 B‑aktier i Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats i förtid och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.

  • Som offentliggjordes den 6 november i samband med erbjudandet om teckning av B-aktier i Fortinova och noteringen av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”) har SEB, i egenskap av stabiliseringsansvarig, haft möjlighet att genomföra transaktioner i Bolagets B-aktie i syfte att hålla marknadspriset på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.
  • Inga stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU/596/2014), har skett sedan noteringen den 19 november 2020 och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har SEB beslutat om att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta stabiliseringsperioden i förtid.
  • I samband med noteringen av Fortinova lämnade Bolaget en övertilldelningsoption till SEB omfattande högst 1 654 545 B-aktier, motsvarande tio procent av totalt antal aktier i Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet.
  • Med anledning av SEBs utnyttjande av övertilldelningsoptionen har Fortinovas styrelse beslutat att genomföra en nyemission av 1 654 545 B-aktier till en kurs motsvarande det slutliga priset för aktierna i Erbjudandet (44 kronor per B-aktie).
  • Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 18 200 000 nyemitterade B-aktier har sålts genom Erbjudandet, motsvarande cirka 35 procent av aktierna och cirka 24 procent av rösterna i Fortinova efter Erbjudandets genomförande. Efter registrering av B-aktierna i övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Fortinova att uppgå till 51 335 140, varav 2 750 000 A-aktier och 48 585 140 B-aktier.
  • I samband med Erbjudandet lånade SEB 1 654 545 befintliga B-aktier i Bolaget från A2F Fastigheter AB i syfte att säkerställa leverans av samtliga övertilldelade B-aktier i Erbjudandet. Med anledning av övertilldelningsoptionens utnyttjande kommer de tidigare lånade 1 654 545 B-aktierna att återlämnas till A2F Fastigheter AB.
     

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.
 

Rådgivare

I samband med noteringen var SEB Global Coordinator och Bookrunner. Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till Fortinova och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB har agerat legal rådgivare till SEB.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, VD

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 13.45 CET.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Fortinova.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer