Delårsrapport september 2020 – februari 2021: Starkt första halvår med tillväxt i förvaltningsresultatet om 62 procent

  • Intäkterna för perioden uppgick till 92,6 Mkr (65,9), motsvarande en ökning med 41 procent.
  • Driftsöverskott uppgick till 54,8 Mkr (37,9), motsvarande 59 procent i överskottsgrad (58).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 35,3 Mkr (21,8), motsvarande 0,8 kronor (1,0) per aktie och 38 procent i förvaltningsmarginal (33).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 73,6 Mkr (-3,3), varav 60,9 Mkr (-3,8) omfattade orealiserade värdeförändringar.
  • Värdeförändringar på derivat uppgick till 7,4 Mkr (7,8).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 100,3 Mkr (19,6), motsvarande 2,2 kronor (0,9) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 42,1 kr (39,5).

”Bolaget har efter inträde på Nasdaq First North Premier fokuserat på tillväxt genom förvärv i västra Sverige. Utöver de tillträden som skett i perioden uppgår förvärvade ej tillträdda fastigheters underliggande värde till drygt 1,1 Mdkr. Samtidigt har vi stärkt vår uthyrningsgrad och visar fortsatt lönsam utveckling. Driftöverskottet har ökat med 45 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 62 procent.”, säger Anders Johansson, VD på Fortinova. 

Bilaga: Delårsrapport september 2020 – februari 2021

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 08:00 CET.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2,5 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 78 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer