Delårsrapport september 2020 – maj 2021: Stark period med ökat förvaltningsresultat om 66 procent

•    Intäkterna för perioden uppgick till 138,8 Mkr (99,3), motsvarande en ökning med 40 procent.
•    Driftsöverskott ökade med 45 procent och uppgick till 79,2 Mkr (54,8), motsvarande 57 procent i överskottsgrad (55). 
•    Förvaltningsresultatet har förbättrats med 66 procent och uppgick till 49,7 Mkr (30,0), motsvarande 1,1 kronor (1,4) per aktie samt 36 procent i förvaltningsmarginal (30).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 206,0 Mkr (53,1), varav 12,7 Mkr (5,9) avser realiserade värdeförändringar.
•    Värdeförändringar på derivat uppgick till 8,0 Mkr (11,3). 
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 218,0 Mkr (76,8), motsvarande 4,7 kronor (3,5) per aktie.
•    Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 45,2 kr (39,5), motsvarande en ökning med 14 procent. 

Kommentar från vd Anders Johansson:

”Att allt fler svenskar söker sig till mindre orter i västra Sverige märks både på antalet sökande i vår bostadskö och att vi har en av marknadens högsta uthyrningsgrader, som för perioden fortsatt ligger över 99 procent – inkluderat både kommersiella lokaler och tillkommande fastigheter. En långsiktigt hög efterfrågan på vår produkt innebär trygghet för våra kunder och stabilitet, förutsägbarhet och goda utvecklingsmöjligheter för bolaget och för våra ägare.”

”Jag är mycket nöjd med utvecklingen så här långt och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta arbetet för att nå vår vision: att bli västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden. Framtiden känns lika positiv som spännande!”

 

Bilaga: Delårsrapport september 2020 – maj 2021
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 maj 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,3 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 78 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

Denna information är sådan som Fortinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 08:00 CET.

2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer