Bolagsordning

Bolagsordning för Fortinova Fastigheter AB (publ) (org. nr. 556826-6943). Antagen på extra bolagsstämma den 22 juni 2020.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fortinova Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Varbergs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 500 000 kronor och högst 94 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 23 500 000 stycken och högst 94 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktierna ska utges i två serier, A och B.

Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande bolagets hela aktiekapital.

Aktier av serie A berättigar vardera tio (10) röster. Aktie av serie B berättigar till en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) styrelseledamöter. Styrelsen väljs årligen på samma årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor ska vara auktoriserad.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
  1. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkningen.
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer när så ska ske.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är den 1 september till och med den 31 augusti.

§ 11 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken. För det fall aktiebrev har givits ut ska utbyte av dessa därefter snarast ske.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Investor relations

John Wennevid, CFO 0340-59 25 59 jw@fortinova.se

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer