Risker och riskhantering

Fortinovas verksamhet, att äga, utveckla och förvalta fastigheter, innebär en mängd risker, såväl direkta som indirekta, samt osäkerhetsfaktorer som kan påverka koncernens förmåga att uppnå det övergripande tillväxtmålet. Koncernledningen har identifierat, utvärderat, hanterat och rapporterat de väsentliga risker som bedöms föreligga. Koncernens riskhantering sker i en ordnad process för att skapa en effektiv balansgång mellan att begränsa risk och att skapa tillväxt med aktieägarvärde.

För att hantera koncernens väsentliga risker har Fortinova valt att klassificera riskerna enligt följande struktur:

Omvärldsrisk
Avser i huvudsak risker utom Fortinovas kontroll och till vilka koncernen har att förhålla sig. Vidare kan dessa in i makroekonomiska risker, kriser och förändrade regelverk.

Strategiska risker
Avser risker förenade med ägandet av Fortinovas fastigheter, vilka i sin tur kan delas upp i risker avseende fastighetsportföljens sammansättning, investeringar samt värdeförändringar i fastigheter.

Operativa risker
Avser risker förenade med löpande förvaltning av Fortinovas fastigheter och dess inverkan på förvaltningsresultatet. Dessa kan delas in i hyresintäkter, fastighetskostnader, hållbarhet och skatt.

Finansiell risk
Att inte ha tillgång till finansiering är Fortinovas enskilt största risk. Förutsättningarna på kreditmarknaden kan ändras snabbt vilket påverkar möjlighet till kort- och långsiktig finansiering och finansieringskostnad. Riskerna kan delas in i finansieringsrisk, ränterisk och värdeförändringar i derivat.

För risker som bedömts ha relativt hög sannolikhet för att inträffa kombinerat med relativt stor inverkan på koncernen har ansvarig inom koncernen utsetts och handlingsplan upprättats. Dessa handlingsplaner följs upp kontinuerligt av ledningsgruppen och rapporteras till styrelsen.

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer