Styrelseutskott

Revisionsutskott
I bolagets styrelse verkar en styrgrupp för riskhantering, Revisionsutskottet, vars uppgift är att stödja affärsverksamheten i identifieringen och hanteringen av sådana risker som kan äventyra, riskera eller förhindra uppnåendet av målen i enlighet med bolagets strategi.

Ersättningsutskott
Fortinovas styrelse verkar också som ersättningsutskott. Uppgifterna är att bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer