Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma

Här hittar du dokument som rör Fortinovas extra bolagsstämma 15 augusti 2022.

Läs mer

Årsstämma december 2021

Här hittar du dokument som rör Fortinovas årsstämma i december 2021.

Läs mer

Årsstämma januari 2021

Här hittar du dokument som rör Fortinovas årsstämma i januari 2021.

Läs mer

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Fortinovas högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras samtidigt i en rikstäckande dagstidning.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan äen biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Investor relations

John Wennevid, CFO 0340-59 25 59 jw@fortinova.se

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer